Head Quarter

Tel  +98 [21]61053222 , 61053245
Fax:   +98 [21]66476154
Email Info@Afrighana.net

German Office

Tel:   +49 [0]30 75 001 300
Fax:   +49 [0]30 75 001 310
Email contact@delasal-food.com

هیأت سوارکاری استان البرز در سال 1390به مدیریت جناب آقای حسن محمد علیزاده تاسیس گردید.با درایت و مدیریت خوب ایشان برخلاف عرف که مرسوم است دبیر هئیت توسط مدیر انتخاب گردد در یک حرکت مبتکرانه انتخاب توسط جامعه سوارکاری استان البرز با رای اکثریت صورت گرفت.

از نظر ایشان انتخاب به جای انتصاب مزایای بسیاری دارد ، که مهمترین آنها همکاری بی دریغ و خالصانه جامعه با دبیر منتخب خودشان است ودر پی آن باعث پیشرفت هرچه بیشتر جامعه در زمان کوتاه می گردد.با این روش ازخرد جمعی درروند کارها استفاده میشود که معمولا بهترین بازدهی را در کارها میدهد. در انتخابات دبیر هئیت 2نفر کاندیدا اعلام آمادگی نمودندکه با رای اکثریت آقای هوشمند پیروز میدان شدند. ایشان از پیش کسوتان سوار کاری ویکی از بهترین گوهرهای با تجربه در صنعت اسب کشورمان محسوب می شوند که سابقه دیرینه در سوار کاری،آموزش سوار کاری،پرورش اسب وابداع طرحهای جدید در برگزاری به روز مسابقات پرش با اسب هستند. بله روش مدیربازکاوت و معتقد به خرد جمعی بهترین جواب را به جامعه سوار کاری داد ومبین این بودکه انتخاب اکثریت معمولا بهترین انتخاب است چرا که این دبیر با زکاوت توانست ره هزارشبه را یک شبه طی کند و در زمان بسیار اندک این هئیت نوپا را به هئیت قدرتمند سوار کاری در استان البرز تبدیل نماید.